Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Visitharku MTÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. E-posti aadress;

3.1.3. Arvelduskonto number;

3.1.4. Maksekaardi detailid;

3.1.5. Aadress;

3.1.6. Telefoninumber;

Andmetöötleja on võtnud kasutusele mõistlikud meetmed Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Andmetöötlje järgib seejuures Euroop Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid. 

Andmetöötleja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad Pilet.Pro veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua veebikeskkonnas kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nii ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja esitab Pilet.Pro tellimuse, millisel juhul küsitakse Kasutaja nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadress, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks; 3) kui Kasutaja osaleb VisitHarku korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui VisitHarku palub vastata küsimustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppida mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Kasutajaga suhtlemine (sh päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Kasutajate teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh Kauba kohaletoimetamiseks; 10) küstluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks; 12) uudiskirjade edastamiseks jne. 

VisitHarku kogub Kasutajalt teavet Pilet.Pro veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks 1) logiteavet, sh Kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Kasutaja veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille VisitHarku on Kasutaja seadmesse salvestanud; 2) asukoha teavet, sh Kasutaja kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Andmetöötlejale VisitHarku veebikeskkonna kasutamise ajal; 3) muud andmed, sh Kasutaja kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Kasutaja suhtleb veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.

Andmetöötlejal on õigus koguda Kasutaja kohta muud teavet Kasutaja seadme või Kasutajapoolse veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Andmetöötleja selgitab Kasutajale kogumise hetkel või muul moel, Kasutaja nõusolekul.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Andemakaitsja kasutab Kasutaja kohta kogutud teavet mh järgmistel eesmärkidel: et 1) registreerida Kasutaja Pilet.Pro kasutajaks; 2) pakkuda Kasutajale VisitHarku veebikeskkonnas müüdavaid Kaupu ja teenuseid; 3) pakkuda Kasutajale suunatud sisu, Kaupu ja individuaalseid teenuseid vastavalt Kasutaja varasematele toimingutele veebikeskkonnas; 4) reklaamimiseks, näiteks Kasutajale suunatud reklaamide pakkumiseks; 5) Andmetöötleja turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh Kasutaja arvamuse küsimiseks VisitHarku Kaupade ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks); 6) mõista, kuidas inimesed kasutavad Pilet.Pro veebikeskkonda, et Andmetöötleja saaks tõsta teenuste kvaliteeti ja pakkuda uusi Kaupu ja teenuseid; 7) konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks; 8)  pakkuda Kasutajale abi, kui Kasutaja on seda palunud täiendavat teavet või saatnud Andmetöötlejale järelepärimise; 9)  teavitada Kasutajat muudatustest Andemtöötleja pakutavates Kaupades ja teenustes; ja 10) muuks otstarbeks Kasutaja nõusolekul.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

3.4.2. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, koostööpartnerid, raamatupidajad, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale. Näiteks: Maksekeskus AS-ile, Montonio Finance OÜ-le, Svea Finance AS-le.

3.6. VisitHarku võib avaldada andmeid muu hulgas 1) teenusepakkujatele, mis pakuvad Kaupu ja teenuseid VisitHarku nimel. Need üksused tohivad kasutada Kasutaja andmeid ainult VisitHarku pakutavate Kaupade müügi eesmärgil; 2) finantsettevõtjatele (nt liisingut ja järelmaksu pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja Kasutaja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestab Kasutaja oma andmed otse pankade kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Kasutaja andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, pankade kaardikeskuse ja Pilet.Pro veebikeskkonna vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt; 3) VisitHarku sidusettevõtjatele tingimusel, et selline jagamine on vajalik teenuste osutamiseks; 4) VisitHarku äritehingutega seotud teised isikud seoses ettevõtte varade ühendamise või üleandmisega või äritehinguga või pankroti korral; 5) teised isikud, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või on vajadus kaitsta VisitHarku, sh täita kohaldatavaid seaduseid või reageerida kohustuslikule õiguslikule protsessile (nt kohtu korraldus); kontrollida või nõuda eeskirjade täitmist, mis reguleerivaid veebikeskkonna kasutamist; kaitsta VisitHarku või VisitHarku sidusettevõtjate, äripartnerite või klientide õigusi, varalisi huve või turvastandardeid.

3.7. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.8. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist VisitHarku andmebaasis. Kasutajal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi VisitHarku poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist ja/või muutmist saab taotleda oma VisitHarku veebikeskkonnas loodud kontolt või e-posti teel.

3.9. Kasutaja nõustub isikuandmete kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kasutaja riigi seadused.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda ärikataloogi ja e-poe klienditoe poole aadressil info@visitharku.com.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehtede www.visitharku.com ja www.pilet.pro kaudu.

Küpsised 

Meie Veebileht kasutab küpsiseid ehk pisikesi faile, mis laetakse Sinu arvutisse, et pakkuda Veebilehel paremat kasutuskogemust. 

Me kasutame küpsiseid selleks, et säilitada sinu kasutaja toimingud, sind abistada ja parandada sinu üleüldist kogemust meie Veebilehe kasutamisel. Need küpsised on olulised selleks, et pakkuda sulle parimat võimalikku kasutajakogemust.

Kui soovid keelata või hallata küpsised, siis leiad abi SIIT. Pea aga silmas, et küpsiste kustutamisel või keelamisel võib meie Veebilehe funktsionaalsus olla mõjutatud ning on võimalik, et sa ei pääse ligi meie Veebilehe funktsioonidele või osadele.

Me võime kasutada nii seansiküpsiseid kui ka püsivaid küpsiseid.

Seansiküpsis kustub kohe pärast veebilehitseja sulgemist.

Püsivad küpsised jäävad alles ka siis kui sulged veebilehetseja ning neid võib taaskasutada sinu veebilehitseja siis, kui külastad Veebilehte edaspidi. 

Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Kasutaja arvuti, teleri, nutiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Kasutaja veebilehte külastab. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Kasutaja seadmesse, Kasutajat üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt 1) küpsised mäletavad Kasutaja sisselogimise andmeid, seega Kasutaja ei pea neid iga kord, kui VisitHarkusse sisse logib, uuesti sisestama; 2) küpsised aitavad Andmetöötlejal ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Andmetöötleja veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust; 3) küpsised aitavad Andemetöötlejal ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame on Kasutaja näinud, et Kasutajale ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Kasutaja kasutab veebikeskkonda; 4) küpsised aitavad Andmetöötlejal ja kolmandatel isikutel pakkuda Kasutajale asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Kasutajapoolse kasutuse kohta.

Andmetöötlejal ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad VisitHarku teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades. 

Kui Kasutaja kasutab VisitHarku veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saab Kasutaja seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Kasutajal tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Kasutaja seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.

Kasutajal on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Kasutaja võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.

Andmetöötleja võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid’), mille eesmärk on edastada teavet Kasutaja seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Kasutaja seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal Kasutaja on vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal Kasutaja vastavat beaconit vaatas, ning Kasutaja seadme IP-aadressi. Andmetöötleja ja kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Kasutaja eelistustele.

Andmetöötleja võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Andmetöötlejal mh kindlaks määrata, kas ja kui palju Kasutaja mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).

Andmetöötleja ei kogu teadlikult isikuandmeid alaealistelt (isikutelt, kes on nooremad kui 18 aastat). Alla 18-aastased külastajatel tuleb enne isikuandmete avaldamist küsida vanema ja/või eestkostja nõusolekut. Vanema ja/või eestkostja nõusolekute andmete avaldamine on alaealistel keelatud.

Andmetöötleja võib koguda Kasutaja andmeid ka internetiväliselt (offline) (näiteks juhul, kui Kasutaja helistab Andmetöötlejale, mille käigus Kasutaja esitab, täpsustab või täiendab enda isikuandmeid Andmetöötlejale).  Kui Andmetöötleja sisestab Kasutaja andmed Visitharku veebikeskkonna andmebaasi, kasutab Andmetöötleja selleks SSL-turvaprotokolli.

Andmetöötlejal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Kasutajat. Kasutajal on kohustus iga kord, kui ta kasutab VisitHarku veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.

Andmetöötleja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Andmetöötleja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Andmetöötleja veebikeskkonnale.

Ostukorv